Dla nauczycieli / wychowawców

Zespoły

1. Zespoły przedmiotowe i zadaniowe

2. Protokół z posiedzenia zespołu

 

Druki ogólne 

1. Zgoda rodziców

2. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem - nauczyciele

3. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem - pracownicy niepedagogiczni

4. Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu

 

Wycieczki

1. Lista uczestników szkolnej wycieczki

2. Karta wycieczki

3. Program wycieczki

 

Druki wychowawcy 

1. Sprawozdanie wychowawcy o realizacji programu profilaktycznego doc

2. Nagana wychowawcy klasy - frekwencja doc

3. Dyplom - frekwencja doc

4. Arkusz analizujący wypełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów doc

5. Nagana wychowawcy klasy doc

6. Wezwanie wychowawcy doc

7. Wezwanie wychowawcy wersja 2 doc

8. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny doc / pdf

9.  Arkusz oceny wiadomości i umiejętności uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy pdf

10. PP-P opinia nauczycieli o uczniu doc

11. Wniosek rodzica o opinię doc / pdf

 

Inne

1. Bezpieczne ferie zimowe 2017

2. Mowa nienawiści