POTRZEBUJESZ POMOCY ZE SWOIM NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejną edycję programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dzięki temu programowi możecie Państwo uzyskać wsparcie asystenta osobistego, który będzie wspomagał Wasze dziecko w funkcjonowaniu w życiu społecznym, będzie podejmował działania w celu ograniczenia skutków niepełnosprawności, przeciwdziałaniu dyskryminacji itp.

Adresatami programu są:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W celu zdobycia dalszych informacji lub uzyskania pomocy proszę skontaktować się z OPS Świebodzin lub pracownikami szkoły (wychowawcy, pedagodzy).