Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 22 marca do 11 kwietnia zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają bez zmian. 

W przypadku szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (...) o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.