Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) zarządza, za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
w okresie od 5 listopada 2020r. do 18 listopada 2020r.

Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz rewalidacyjnej w siedzibie ośrodka
i wprowadzeniu nauczania zdalnego.