Świetlica

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA -  ŚWIETLICA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM OŚWIADCZENIEM DO ODBIORU DZIECKA

 REGULAMIN ŚWIETLICY

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

 

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Tematyka nawiązuje do dni uroczystych i świątecznych, zmian zachodzących w ciągu roku w przyrodzie, ochrony środowiska naturalnego, higieny życia codziennego, skutków nałogów.

Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które kształtowane są poprzez rozmowy o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponowanie różnorodnych zabaw i gier, które wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów.

Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują współżycie i współdziałanie w grupie. Wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania. Przyzwyczajają do utrzymania porządku i troski o wspólne mienie.

W świetlicy szkolnej prowadzone są następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, origami i inne);
  • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, przeglądanie albumów, encyklopedii, konkursy, zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, inscenizacje);
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne);
  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, krzyżówki, zagadki, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);
  • wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne i tematyczne, pisanie tekstów, programy artystyczne);
  • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem);
  • zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe);
  • relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów - filmoterapia).

Sala świetlicy wyposażona jest w wiele ciekawych gier edukacyjnych, telewizor, DVD, sprzęt nagłaśniający, bogaty zbiór kaset wideo, płyt DVD i CD oraz czasopism i książek. Prezentowane są prace uczniów.