Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Na terenie SOSW działa Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferująca trzyletni cykl kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej.

Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wszechstronnej diagnozy jego funkcjonowania i zawierających szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju ucznia, oraz na programach przysposobienia do pracy, o profilach dostosowanych do możliwości psychofizycznych i percepcyjnych uczniów.

Szkoła zapewnia:

  • doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych,
  • stałą opiekę psychologiczną,
  • indywidualizację nauczania,
  • nauczanie religii, zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne. 

W ramach przysposobienia do pracy uczymy:

  • przygotowywania prostych posiłków,
  • elementów ogrodnictwa,
  • korzystania z komputera,
  • technik plastycznych i użytkowych.


Nauczanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dostosowane jest do ich możliwości psychofizycznych. Nauczyciel dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wspomagający ich rozwój, aktywność indywidualna i społeczną.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE
Jest to przedmiot realizowany w szkole przysposabiających do pracy, podczas którego uczniowie utrwalają wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz zdobywają nowe. Podczas zajęć przekazujemy uczniom, w dostępnym dla nich zakresie, wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym. Nauczamy zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie. Kształtujemy mowę umożliwiającą porozumiewanie się z otoczeniem a także doskonalimy techniki szkolne. Poznajemy kulturę, tradycję naszego regionu i instytucje działające na naszym terenie. Uczestniczymy w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, przez co kształtujemy umiejętności i nawyki poprawnego zachowania się w miejscach publicznych.

TECHNIKI UŻYTKOWE
Celem tych zajęć jest wzmacnianie sprawności manualnej i wyzwalanie twórczości artystycznej. Uczniowie zdobywają umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami i wykonywania prostych czynności technicznych. W trakcie zajęć poznają różne techniki plastyczne, w szczególności pracę w drewnie, glinie, masie solnej, masie papierowej, sznurka. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie wytwarzają przedmioty dekoracyjne i pamiątkarskie które są sprzedawane na organizowanych przez szkołę kiermaszach. Prace uczniów biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych i wystawach.

TECHNIKA KOMPUTEROWA
Głównym cele zajęć komputerowych jest zdobycie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem oraz poznanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci internet. Uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się podstawowymi programami środowiska systemu operacyjnego Windows, ćwiczą umiejętność poruszania się w obrębie strony internetowej. Uczniowie pracują z programami edukacyjnymi które poza zabawą pozwalają rozwijać i kształtować niezbędne umiejętności oraz zdobywać i utrwalać nowe wiadomości.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
W ramach lekcji wychowania fizycznego zapewniamy uczniom udział w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, rekreacyjnych. Powyższe formy zajęć usprawniają psychofizyczne funkcjonowanie ucznia poprzez kształtowanie zdolności: - kondycyjnych - wytrzymałość, siłę mięśniową, szybkość oraz - koordynacyjnych - różnicowanie ruchów, orientacja w przestrzeni, koordynacja wzrokowo- ruchowa, równowaga, rytmizowanie, szybkość reakcji. Dbamy również, aby nie zabrakło zadań zwiększających kreatywność uczniów oraz tworzymy warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

REWALIDACJA
Rewalidacja oznacza dążenie do przywrócenia dziecku niepełnosprawnemu intelektualnie możliwie pełnej sprawności, w tym przypadku umysłowej, społecznej i fizycznej. Właściwie prowadzona rewalidacja pomoże podnieść jego stopień funkcjonowania intelektualnego i społecznego. Zatem zadaniem rewalidacji jest przywrócenie osobie niepełnosprawnej możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym, przygotowanie do pracy dającej podstawę do zarobienia i utrzymania się w dorosłym życiu. Program rewalidacji obejmuje ćwiczenia mające usprawnić naukę czytania i pisania, liczenia oraz ćwiczenia ułatwiające orientację przestrzenną, poznanie schematu własnego ciała, poprawienie sprawności manualnej oraz percepcji wzrokowej i słuchowej.