Zajęcia wczesnego wspomagania

W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami są organizowane w naszym Ośrodku zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez placówkę stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pomoc i wsparcie dla  rodziców dotyczy:

  • wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
  • instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,
  • informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

Zajęcia wczesnego wspomagania są prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz specjalistów (psycholog, logopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub placówki, przy której zespół został zorganizowany.

Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami (audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.