Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-05.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-07-02.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Część elementów nietekstowych nie posiada opisu alternatywnego. Występują linki typu "czytaj więcej", które nie są zrozumiałe same w sobie. Nie wszystkie fragmenty treści będące listami elementów są zdefiniowane w kodzie strony jako listy. Kontrast fragmentów tekstu - odnośniki - wynosi mniej niż 4,5:1. Część linków prowadzących do dokumentów do pobrania nie zawiera informacji o ich formacie. W kodzie znajdują się elementy HTML służące prezentacji, np. align.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-28.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Grzegorz Sokołowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684755118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Żaków 1, 66-200 Świebodzin.

Do budynku prowadza 2 wejścia/ wejście główne od ul. Żaków i wejście od boiska. Do wejścia od ulicy Żaków prowadzą schody z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Brak różnicy poziomów. W wiatrołapie pole manewru ma 570x500 cm. Portiernia znajduje się przy wejściu od ul. Żaków. W budynku znajdują się platformy schodowe dla wózków inwalidzkich do II piętra. W budynku są 4 kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość, umożliwiają 2- kierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się ławki. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Wojska Polskiego 6, 66-200 Świebodzin /warsztaty szkolne/.

Do budynku prowadzi 1 wejście. Brak różnicy poziomów.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin - Grupy wychowawcze.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od strony parkingu oraz wejście od strony podwórka. Pomieszczenia Grup wychowawczych (internatu) znajdują się na trzecim piętrze. Na piętro prowadzą schody. Brak windy w budynku. Bak różnicy poziomów na piętrze. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.