Olimpiady Specjalne

 „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku”

  

Krótko o historii Olimpiad Specjalnych

Ponad trzydzieści lat temu Eunice Kennedy Shriver podjęła się stworzenia międzynarodowej organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki tej organizacji ci, których świat nauki uznał za niezdolnych do udziału w rywalizacji sportowej, mogą brać udział w zawodach, przeżywając radość
i dumę ze swoich sportowych osiągnięć.

Obecnie Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad dwa miliony sportowców z niepełnosprawnością intelektualną w ponad 200 akredytowanych programach narodowych na całym świecie. W 1988 roku została podpisana umowa z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl), na mocy której Special Olympics Inc. posiada oficjalne uznanie MKOl oraz ma prawo do używania wyrazu „Olympics” w swojej nazwie, a także do ceremoniału olimpijskiego i przeniesienia „świętego ognia olimpijskiego” z Grecji na Ceremonię Otwarcia Światowych Igrzysk rozgrywanych w cyklu czteroletnim.

W Olimpiadach Specjalnych mogą brać udział osoby ze zdiagnozowaną z niepełnosprawnością intelektualną, bez względu na jego stopień czy współwystępujący inny rodzaj niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej. Udział w treningach i zawodach sportowych Special Olympics nie wymaga uiszczania żadnych opłat przez zawodników ani ich rodziny.

Idea Special Olympics dotarła do Polski w połowie lat ‘80 i przyjęta została z wielkim entuzjazmem szczególnie przez środowiska na co dzień pracujące z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ruch Olimpiad Specjalnych bardzo szybko zyskał poparcie rodzimych władz oświatowych i sportowych, jak również sympatię wielu wpływowych osobistości ze świata polityki, biznesu i sfer artystycznych. Wszystko to sprawiło, iż jego rozwój w kraju od początku był bardzo dynamiczny i ruch ten szybko zakorzenił się praktycznie na obszarze całego kraju. Oficjalny Program Special Olympics Poland został akredytowany od 1985 r., a w latach 1985-90 istniał w strukturach TPD.

We wrześniu 1990 roku zostało powołane Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo uchwałą Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (obecny UKFiS). A już 30 listopada 1990 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska zostało przyjęte w poczet członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od 24 stycznia 1999 roku stowarzyszenie nosi nazwę Olimpiady Specjalne Polska.

24 lutego 2005 r. Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo uzyskało Status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Misja Olimpiad Specjalnych

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną w wieku co najmniej ośmiu lat, całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich. Zapewnia im to ciągły rozwój sprawności fizycznej, daje możliwość demonstrowania odwagi, doświadczenia radości i dzielenia się nagrodami, umiejętnościami i przyjaźnią z rodzinami, innymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych i społecznością lokalną.

Przed każdymi zawodami sportowcy wypowiadają słowa przysięgi Olimpiad Specjalnych:

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA NIE JEST CHOROBĄ PSYCHICZNĄ

Oznacza ograniczone możliwości rozwoju i funkcjonowania intelektualnego, a w konsekwencji utrudnione możliwości przystosowania społecznego;
Nie poddaje się leczeniu - jest stanem nieodwracalnym trwającym całe życie;
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią najliczniejszą grupę spośród wszystkich osób niepełnosprawnych.
Zdolność samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, jak również od poziomu nauczania i rozwoju służb socjalnych
w kraju, w którym mieszkają (w Polsce większość osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną nie ma szans na autonomiczne funkcjonowanie w wieku dorosłym). Stopień niepełnosprawności intelektualnej w wielu wypadkach wpływa na możliwości ruchowe i poziom sprawności ogólnej. Systematyczne treningi osób z niepełnosprawnością intelektualną wpływają pozytywnie na poprawę ich wyników sportowych.
Sport jest często jedyną sferą życia społecznego, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą odnieść sukces.

Struktura Olimpiad Specjalnych w Polsce

Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Komitet Krajowy, składający się z 13 osób, na którego czele stoi pani prezes Katarzyna Frank-Niemczycka.
Bieżącą działalnością stowarzyszenia kieruje Komitet Wykonawczy, którego aparatem wykonawczym jest Biuro Narodowe zatrudniające 9 osób.
W Polsce działa 18 Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych, obejmujących swym zasięgiem obszar całego kraju. W każdym oddziale władzę zwierzchnią pełni Komitet Regionalny składający się z 5-9 osób, a władzę wykonawczą sprawuje Dyrektor Regionalny we współpracy z Głównym Księgowym Oddziału.

Specyfika Olimpiad Specjalnych

We wszystkich zawodach Olimpiad Specjalnych obowiązują Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych w sportach letnich i zimowych, które oparte są na przepisach Narodowych i Międzynarodowych Federacji Sportowych w danej dyscyplinie. Zmiany i modyfikacje przepisów Olimpiad Specjalnych w porównaniu z oficjalnymi regulaminami sportowymi wynikają z potrzeby zapewnienia możliwości uczestnictwa zawodnikom o różnym poziomie sprawności z zachowaniem równości szans.

W Polsce zawodnicy uczestniczą w treningach i zawodach sportowych w 16, letnich (pływanie, lekka atletyka, badminton, koszykówka, jazda konna, gimnastyka, dwubój siłowy, bowling, żeglarstwo, piłka nożna, softball, tenis stołowy, tenis ziemny, jazda na wrotkach, kajakarstwo, kolarstwo) i 4 zimowych dyscyplinach sportu (narciarstwo zjazdowe, hokej halowy, narciarstwo biegowe, jazda szybka na lodzie).

Zawody Olimpiad Specjalnych odbywają się jako odrębne imprezy sportowe i nie są związane z ruchem paraolimpijskim. Co cztery lata organizowane są światowe letnie i zimowe igrzyska Olimpiad Specjalnych. Rozgrywane są również zawody rangi europejskiej, a na poziomie kraju zawody narodowe, regionalne i lokalne.

W Olimpiadach Specjalnych podkreślany jest fakt, że zwycięzcą jest każdy, kto podejmie trud walki i okazuje w niej swoją wytrwałość.

Podstawa zawodów Olimpiad Specjalnych to zasada „Równości Szans”.

Tworzenie grup sprawnościowych w Olimpiadach Specjalnych to mechanizm, który decyduje o odrębności ruchu. Dotyczy to zarówno sportów indywidualnych jak i gier zespołowych, gdzie mogą współzawodniczyć drużyny złożone z zawodników o niskich możliwościach z podobnymi drużynami oraz te, które mają graczy o wysokim poziomie sprawności z podobnymi rywalami. Grupy sprawnościowe mogą liczyć od 3 do 8 zawodników lub drużyn, a różnica sprawności pomiędzy najlepszą i najsłabszą drużyną lub zawodnikiem w grupie nie może przekroczyć 15%.

W każdej grupie sprawnościowej rozdzielane są nagrody – za trzy pierwsze miejsca medale, za kolejne od 4 do 8 miejsca specjalne wstążki. Każdy z zawodników startujących w grupie staje na podium, które w Olimpiadach Specjalnych składa się z 8 miejsc – tylu, ile wynosi maksymalna liczba zawodników w grupie sprawnościowej. W zawodach nie przyznaje się żadnych dodatkowych nagród rzeczowych  wyróżnień. Nie prowadzi się zbiorowych punktacji, rozliczeń z liczb medali a dzięki temu eliminuje się wszelkie negatywne zjawiska obserwowane w tzw. normalnym sporcie. Na kolejne szczeble zawodów awansują zawodnicy – medaliści. Dotyczy to wszystkich grup sprawnościowych, zarówno tych, gdzie są drużyny czy zawodnicy o najwyższych możliwościach, jak i tych o obniżonym poziomie sprawności.

W zawodach Olimpiad Specjalnych każdy zawodnik, bierze udział w Ceremonii Dekoracji. Ceremonia Dekoracji odbywa się oddzielnie dla każdej grupy sprawnościowej i biorą w niej udział wszyscy zawodnicy tej grupy.

Wolontariat

Motto:

„Jeśli możesz komuś pomóc i chcesz, zrób to w prezencie. Dlatego nigdy nikogo nie proś o pieniądze, bo pomagając komuś w taki sposób dajesz przecież tylko odrobinę tego, co i tak robisz w życiu.”
(Ian Andersen, Jethro TuII)

Wolontariat z którym współpracujemy to grupa osób pod kierunkiem pani Anny Rytwińskiej z zespołu Szkół Technicznych w Świebodzinie.

Praca wolontariusza jest bardzo poszukiwana i może być wykonywana przez każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Każdy ma prawo być wolontariuszem.

Wolontariat pozwala włączyć się w życie społeczne, nieść pomoc potrzebującym. Daje szansę wykorzystania własnej wiedzy, rozwinięcia zainteresowań, jak również zawarcia przyjaźni, zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności społecznych tj. pracy w grupie, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności, umiejętności często wymaganych przez pracodawców.

Wolontariusze, to ogromna grupa ludzi o wielkich sercach. Bez nich realizacja misji Olimpiad Specjalnych byłaby niemożliwa. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół średnich i podstawowych, a także rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną i inne osoby, które zgłosiły chęć i gotowość pomocy przy organizowaniu całorocznych treningów i zawodów Olimpiad Specjalnych. To właśnie oni z ogromnym zaangażowaniem, wypływającym z potrzeby serca, przygotowują zawodników do startu, czuwają nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji oraz bezpieczeństwem na zawodach. Ich czasochłonna praca wymaga niejednokrotnie dużego wysiłku i poświęcenia.

Nasi Sponsorzy

Działania podejmowane w programie Olimpiad Specjalnych oparte są przede wszystkim na wolontariacie i sponsoringu. Gorąco dziękujemy wszystkim firmom i ludziom dobrej woli, którzy wspierają sekcję sportową „Kusy” finansowo, materiałowo oraz pomagają w organizacji całorocznego cyklu treningów
i zawodów sportowych.
Nasza współpraca oparta jest w wielu przypadkach na wieloletniej znajomości i miło mam, że zawsze możemy liczyć na wspaniałych, prawdziwych przyjaciół, którzy reprezentują firmy.

KAŻDA POMOC Z PAŃSTWA STRONY TRAFIA BEZPOŚREDNIO DO ZAWODNIKÓW A WTEDY WY JESTEŚCIE WSPÓŁTWÓRCAMI SUKCESÓW I OSIĄGNIĘĆ SPECJALNYCH SPORTOWCÓW.

To Dzięki Wam, po raz pierwszy 8 listopada 2006 roku w Świebodzinie zorganizowaliśmy I Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych. Była to pierwsza impreza tego typu w naszym województwie.

Dziękujemy!

Serdecznie zachęcam do współpracy.
Przewodnicząca sekcji „ Kusy” Olimpiad Specjalnych Polska – Lubuskie Elżbieta Nowakowska.
Kontakt pod numerem 600073054.

Konto Olimpiad Specjalnych
PKO BP S.A. II Oddział Zielona Góra
Nr 02 1020 5402 0000 0802 0022 0889
NIP : 929-16-63-594

Turniej Koszykówki

Jesteśmy organizatorami Regionalnego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych.
8 listopada 2006 roku zorganizowaliśmy w Świebodzinie I Regionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych.

Cel imprezy:
1. Rozpowszechnienie idei Olimpiad specjalnych w regionie i integracja ze środowiskiem.
2. Popularyzacja koszykówki jako gry sportowej w placówkach specjalnych.
3. Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i zajęć sportowych.

Turniej odbył się w Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.
Uczestnicy: 40 zawodników, trenerzy, opiekunowie, sędziowie, komitet organizacyjny, wolontariusze,
5 reprezentacji z regionu: Dom Pomocy Społecznej – Toporów, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Międzyrzecz, Wschowa, Sulęcin, Świebodzin. Ceremonia otwarcia miała wszelkie znamiona olimpijskie; wprowadzenie zespołów, przedstawienie zaproszonych gości, wciągnięcie flagi, odegranie hymnu, ślubowanie i otwarcie turnieju. Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy ze Wschowy wyprzedzając naszą drużynę, kolejne lokaty to: Międzyrzecz, Sulęcin i Toporów. Wszystkie drużyny zaprezentowały wysoki poziom przygotowania i gry. Każda drużyna otrzymała za uczestnictwo pamiątkowe dyplomy, medale, piłkę do koszykówki oraz wszyscy zawodnicy nagrody w postaci plecaków, koszulek i pomocy szkolnych. W czasie rozgrywek zawodnicy mieli zapewnione drugie śniadanie, a cały turniej był przeplatany występem artystycznym szkolnego zespołu „ Małgośki”, na zakończenie wspólny obiad w internacie naszej placówki. Ten turniej pokazał jaka energia radości i odwagi drzemie w tych dzieciach. Mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. Cieszymy się, że udało nam się zorganizować tego typu rozgrywki i za rok chcemy to powtórzyć.

Sekcja Olimpiad Specjalnych „KUSY”

W województwie lubuskim działa 24 sekcje Olimpiad Specjalnych skupiających ponad 500 zawodników i 160 członków. Początek tej działalności to jedna impreza wojewódzka (1986r.- Sulechów). Obecnie organizujemy corocznie 11 mityngów o zasięgu wojewódzkim z udziałem ponad 800 zawodników oraz bierzemy udział w zawodach i mityngach ogólnopolskich. Nasi zawodnicy są reprezentantami Polski na Światowych i Europejskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

10.12.1999 roku w naszej placówce powstała sekcja Olimpiad Specjalnych „Kusy”. Obecnym opiekunem Sekcji jest Elżbieta Nowakowska.

Jako placówka corocznie bierzemy udział w 10 mityngach o zasięgu wojewódzkim (tenis stołowy - Sulęcin, pływanie - Gubin, biegi przełajowe - Olbrachcice, piłka nożna - Międzyrzecz, jazda konna - Bronków, unihokej - Żagań, program treningu aktywności motorycznej - Lubsko, lekkoatletyka - Sława, badminton - Sulechów) oraz bierzemy udział w zawodach i mityngach ogólnopolskich (biegi przełajowe – Skarżysko Kamienna, lekkoatletyka - Gdańsk, pływanie – Olsztyn, badminton - Trzcianka, piłka nożna – Olsztyn, letnie igrzyska – Warszawa, biegi przełajowe – Jelenia Góra, piłka nożna - Łódź).

Harmonogram zawodów

Lp. Nazwa zawodów regionalnych Miejsce zawodów Data (dzień, m-c)
1. Regionalny Mityng w Tenisie Stołowym Sulęcin luty
2. Regionalny Mityng w Pływaniu Gubin marzec
3. Regionalny Mityng w Biegach Przełajowych Olbrachcice kwiecień
4. Europejski Tydzień Piłki Nożnej Międzyrzecz kwiecień
5. Wojewódzkie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Sława czerwiec
6. Regionalny Mityng w Jeździe Konnej Przylep wrzesień
7. Program treningu aktywności motorycznej Lubsko październik
8. Regionalny Turniej w Unihokeja Żagań listopad
9. Regionalny Turniej w Badmintona Sulechów grudzień
10. Regionalny Turniej Koszykówki Świebodzin grudzień