Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dania 23 października 2020 r. dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

zarządza, za zgodą organu prowadzącego, przedłużenie ograniczenia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
do dnia 29 listopada 2020r.
Okres ograniczenia funkcjonowania może ulec przedłużeniu.

Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz rewalidacyjnej w siedzibie ośrodka
i wprowadzeniu nauczania zdalnego.

Ograniczenie nie dotyczy Przedszkola, które będzie otwarte od 24 listopada 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.