PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY

  1. Przy wejściu do szkoły pielęgniarka / pracownik dyżurujący dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. Odczyt zapisuje się na liście wejść.
  2. Dziecko u którego stwierdzono temperaturę powyżej 37,2 °C lub wykazuje objawy choroby (kaszel, katar, duszności) nie będzie mogło wejść do szkoły.
  3. O zaistniałej sytuacji powiadomiony jest dyrektor szkoły.
  4. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodzica o konieczności udania się na konsultację lekarską.
  5. Do czasu odebrania dziecka uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki.